Ve středu 16. března se členové slánského Sokola sešli v Šantánu restaurace Na Střelnici již na 26. valné hromadě obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Slaný. Před zahájením vlastního programu, čekala přípravný výbor milá povinnost, kterou byla gratulace nestorovi slánského Sokola a bývalému dlouholetému jednateli TJ,  bratru Ladislavu Zápotockému k neuvěřitelným pětadevadesátinám, které ve zdraví oslavil  4. března.

Po zahájení vlastního programu seznámil dosavadní starosta TJ Libor Dobner přítomné se statistikou členské základny, která k 31. prosinci 2015 činila 482 členů, z toho 199 dospělých (69 mužů a 130 žen) a 283 dětí a mládeže (129 chlapců a 154 děvčat).Gratulanti

Největší zastoupení má odbor Sokolské všestrannosti ve svých oddílech Rodiče a děti, Nejmladší žactvo, Mladší a Starší žactvo, Dorosty, Sokolská atletika, Ženy a Zdravotní TV, celkem 350 členů (13 mužů, 119 žen, 77 chlapců a 141 děvčat). Sportovní oddíl Volejbalu má v družstvech Muži, Ženy a Rekreační odbíjená 38 členů – 27 mužů a 11 žen. Nohejbal, který v loni obnovil dvě družstva žáků, má 27 členů, z toho 19 mužů a 8 chlapců. Nejsilnější sportovním oddílem je karate s 67 členy – 10 mužů, 44 chlapců a 13 děvčat.

V další části programu konstatoval předseda mandátové komise Josef Chodora usnášení schopnost volební valné hromady a po volbě společné komise návrhové a volební, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu, přednesla dosavadní jednatelka Martina Hortová Kontrolu usnesení minulé Valné hromady.

V rámcové zprávě pak zhodnotil L.Dobner období od minulé valné hromady a přednesl zprávu o hospodaření. Následovala zpráva předsedy revizní komise Miroslava Veselého, zpráva náčelnice Sokolské všestrannosti Karly Kroufkové a zprávy zástupců jednotlivých sportovních oddílů (Roberta Rouse, karate, Jiřího a Jakuba Beránka, nohejbal a Dany Jandové, Karla Ranka a Stanislava Matějky, volejbal).

Po přestávce s přípravou usnesení Valné hromady proběhla volba starosty, nového výboru a vyslance a delegátů na župní valnou hromadu.

Valná hromada pak jednohlasně zvolila pro další funkční období 2016 – 2019 nový výbor TJ ve složení: starosta: Libor Dobner, místostarosta Josef Chodora, jednatelka Martina Hortová, vzdělavatelka Daniela Králová, matrikářka Milena Ortmannová, čestné členy Vlastu Šnajdrovou a Jiřího Rumla a pomahatelku Jitku Kvasničkovou. Za Sokolskou všestrannost byly do výboru zvoleny náčelnice Karla Kroufková, cvičitelky Jaroslava Ekertová, Sylva Ničová, Dana Zmátlíková, Soňa Šumová, Veronika Kejzlarová, Petra Keřková, cvičitelé Martin Ševíc, Václav Trůneček a Tomáš Náprstek a další ze cvičitelského sboru dle potřeby. Za sportovní oddíly: karate Robert Rous a Petr Mráček, nohejbal – Jiří Beránek, Jakub Beránek a Jiří Lidický, volejbal – Eva Slabecká, Dana Jandová, Stanislav Krejza, Leoš Skok a Karel Rank. Kontrolní komise: předseda Miroslav Veselý a Eva Kolářová.

Jak je z uvedeného zřejmé, zůstává vedení a výbor TJ prakticky beze změn. K nejdůležitějším úkolům pro nastávající období patří zajistit dle možností postupné zateplení budovy sokolovny vně i uvnitř.

V závěru své zprávy bych rád touto cestou poděkoval všem členům výboru, cvičitelům, cvičitelkám, trenérům a pomahatelům a pomahatelkám z řad rodičů a přispívajících členů za velmi dobrou spolupráci v uplynulém období a za důvěru v nás vloženou pro období příští.

Libor Dobner, starosta TJ Sokol Slaný